Türk Ortodonti Derneği Tüzük

TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Kuruluş Tarihi: 1985


Madde 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Ortodonti Derneği adı ile 1985 yılında kurulan bilimsel derneğin adı, 16.01.1992 tarih ve 92/2597 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ olarak değiştirilmiştir. Derneğin kısaltılmış adı “TOD” dur. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi yoktur. Derneğin resmi logosu aşağıdaki gibidir.

Madde 2: DERNEĞİN AMACI
Bu derneğin amaçları Ortodonti bilim dalını ülkemizde tanıtmak, geliştirmek ve ilerletmeye yönelik olarak;
a) Halka ve diş hekimlerine uyarıcı ve eğitici yayınlar yaparak, dergi çıkartarak, kurslar, toplantılar, radyo-televizyon programları düzenleyerek ortodontik tedavinin önemini vurgulamak,
b) Koruyucu ortodontik önlemlerin uygulanmasını yaygınlaştırmaya çalışmak,
c) Bilimsel kongre, toplantı ve kurslar gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, bu toplantılara yurtdışından ve yurtiçinden konuşmacılar davet ederek bilimsel deneyimlerinin ücretli ya da ücretsiz olarak meslektaşlara aktarılmasını sağlamak,
d) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, gerekirse ilgili Bakanlıktan izin alarak gerektiğinde onlarla işbirliği olanağı sağlamak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
e) Bilimsel araştırmalara destek vermek, araştırma yapmak veya yaptırtmak, bunlarla ilgili alet ve malzeme temin etmek, gerektiğinde ulaşım aracı almak ve satmak;
f) Çağın gereksinimi doğrultusunda gelişmiş teknolojik haberleşme ve iletişim araçlarını temin etmek,
g) Ortodonti eğitimindeki meslektaşlara araştırma ve eğitim bursları ve teşvik ödülleri vermek,
h) Çeşitli eğitimsel ve bilimsel faaliyetler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı kütüphane hizmetleri vermek, derneğin idari faaliyetlerinin devamlılığını ve düzenini sağlamak, gerekli ve uygun bir arşiv oluşturmak,
i) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
j) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
k) İdari ve bilimsel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ücretli veya maaşlı yardımcı personel çalıştırmak.
l) Derneğin amaçlarını gerçekleştirebilmek için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
m) Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
n) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
o) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
p) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
...
  • Tüzüğün tamamını görüntüleyebilmek için tıklayınız